In Europa

50 nieuwe projecten met EFRO-steun

7,2 miljoen euro voor het Beer Palace. In de ex-beurs van Brussel zal op 12.500 m² een grootschalige culturele, commerciële en toeristische pool gecreëerd worden, die de grote massa zal kunnen sensibiliseren voor het thema ‘Belgisch bier’. De renovatiewerken worden geschat op een totaal van ongeveer
31 miljoen euro.

7,35 miljoen voor de abdij van Vorst. De ruimte zal worden heringericht voor een culturele pool en een mooie groene ruimte. Culturele, sociale en economische functies zullen er worden geïnstalleerd (bibliotheek, spelotheek, cultureel centrum, muziekacademie en horecavestiging).

2,1 miljoen euro voor fietsboxen. Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde, Molenbeek, Schaarbeek, Jette, Anderlecht en Parking.brussels hebben zich verenigd binnen de vzw Cyclo om een netwerk van overdekte en beveiligde standplaatsen voor fietsen in de openbare ruimte te ontwikkelen.

In het kader van het Brussels operationeel programma “Investeren in groei en werkgelegenheid” heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering onlangs de projecten geselecteerd die tussen nu en 2020 zullen kunnen rekenen op 196 miljoen aan subsidies van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen).   Van die 50 projecten passen er 47 binnen vier strategische assen die samen 143 miljoen euro vertegenwoordigen: onderzoek en innovatie (30 miljoen), economie en ondernemerschap (44 miljoen), kringloopeconomie en energie (44 miljoen) en ten slotte levenskader en sociale cohesie (25 miljoen). Daarnaast is een reserve van 7,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die een sanering vergen, alsook 19 miljoen voor projecten in de vorm van “financiële instrumenten”. Ten slotte is 10% van het totale EFRO-budget voorbehouden voor projecten die bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe communicatietechnologie. Zoals minister-president Rudi Vervoort heeft beklemtoond, is de Brusselse Regering volledig trouw gebleven aan de gewestelijke beleidsverklaring door projecten te selecteren die de sociale cohesie bevorderen, werkgelegenheid scheppen, van structurerende aard zijn voor de Brusselse sociaaleconomische ontwikkeling en die voor een hefboomeffect zullen zorgen op het vlak van investeringen.   Onderwijs, cultuur en economie Een mooi voorbeeld daarvan is het toekomstige Beer Palace, waarbij een investering van 7,2 miljoen goed is voor 31 miljoen aan bijkomende investeringen. Andere voorbeelden zijn de nieuwe kinderopvangplaatsen in Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht, die voor 20 miljoen aan investeringen zullen zorgen, of nog het bedrijvencentrum Marco Polo en het nieuwe slachthuis in Anderlecht, die elk 9 miljoen euro kosten maar respectievelijk 14 en 25 miljoen aan investeringen met zich zullen meebrengen. Andere speerpuntprojecten op financieel vlak betreffen onder meer het onderwijs, in de vorm van een proefproject voor de bouw van 150 studentenwoningen en studielokalen met een voorbeeldfunctie op milieuvlak op de voormalige kazernesite (11,9 miljoen) of het uitrusten van technische en beroepsscholen in het Gewest met geavanceerd materiaal (4,6 miljoen). Het EFRO zal ook steun verlenen voor het oprichten van een agrobiopool in Neerpede, gericht op het bevorderen van korte ketens voor voedingsproducten (5,6 miljoen euro), de inrichting van een nieuw containerpark in Anderlecht (3,8 miljoen euro) en een culturele pool in de abdij van Vorst (7,4 miljoen), alsook de ontwikkeling van een mediapool op de VRT-RTBF-site aan de Reyerslaan (12,4 miljoen).   9 miljoen voor zachte mobiliteit Ook zachte mobiliteit werd niet vergeten: 9 miljoen euro is immers bestemd voor fietsers, met in het bijzonder een betere doorrit over een aantal kanaalbruggen. De Brusselse Regering heeft de 50 projecten geselecteerd op basis van het advies van een evaluatiecommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministers, de cel EFRO, een externe consultant, vertegenwoordigers van de universiteiten en hogescholen, gespecialiseerde overheidsorganisaties, enz. Er kan ook nog gemeld worden dat de transnationale en interregionale programma’s Interreg Europe, Interreg North West Europe en Urbact III, die eveneens door het EFRO gefinancierd worden, onlangs hun eerste projectoproepen hebben uitgeschreven of dat binnenkort zullen doen. Voor de Brusselse operatoren zijn dit kansen om te vernieuwen en ervaringen en goede praktijken uit te wisselen met hun Europese partners om zo maximale resultaten en efficiëntie te bereiken voor de projecten die in onze hoofdstad gerealiseerd worden met de steun van de Europese structuurfondsen.   Info en timing : www.interreg4c.eu, www.nweurope.eu, www.urbact.eu