Ga naar hoofdinhoud
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Over Brussel Internationaal

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een dynamische regio die openstaat voor de wereld.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoofdstad van de Europese Unie, herbergt talrijke internationale instellingen en organisaties. Het land staat open voor de wereld en voert sinds 1989 een dynamisch buitenlands beleid.

Brussel Internationaal coördineert alle Europese en internationale betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenals de vertegenwoordiging van het Gewest in de wereld.

Als hoofdstad van de Europese Unie herbergt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van internationale instellingen en organisaties. Het gewest staat open op de wereld en voert sinds 1989 een dynamisch buitenlands beleid. Het bestuur Brussels International werd opgericht met het oog op een samenhangend Europees en buitenlands beleid te ontwikkelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel coördineert het bestuur de betrekkingen en Europese verbintenissen van het Gewest en diens vertegenwoordiging in de wereld.

Het bestuur bestaat uit vier directies:

De directie Externe Betrekkingen

Deze directie coördineert:

 • de bilaterale betrekkingen van het gewest met steden, provincies en regio’s over de hele wereld, hoofdzakelijk via samenwerkingsovereenkomsten;
 • het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking;
 • de deelname aan het beleidsproces van internationale organisaties, ofwel in het kader van de interfederale coördinatie (o.a. Coormulti) om het Belgische standpunt te bepalen, ofwel via rechtstreekse deelname aan de activiteiten die belang hebben voor het BHG;
 • de deelname aan de activiteiten van de Europese en internationale netwerken waar het gewest lid van is en die een antwoord willen bieden op stedelijke en gewestelijke uitdagingen;
 • de opvolging van de procedures voor de ondertekening van en instemming met Europese en internationale verdragen;
 • de bijdrage aan de opvolgingsmechanismen van internationale organisaties (rapporten, feitenonderzoek, collectieve klachten, …) en tal van andere taken die voortvloeien uit verdragsverplichtingen.

De directie Public Relations, Communicatie en Protocol

Deze directie coördineert:

 • de deelname van het gewest aan grote evenementen;
 • de communicatie; 
 • de public relations en het protocol (onthaal van delegaties, en missies in het buitenland);
 • de organisatie van zakenreizen naar het buitenland voor personeelsleden van de GOB en van de ministeriële kabinetten.

De directie Europa

Deze directie coördineert:

 • de medewerking aan Europese beleidsinitiatieven en de opvolging ervan, van het wetgevingsvoorstel en de onderhandelingen binnen de Raad van de Europese Unie tot de uitvoering ervan in het gewest;
 • de toepassing van het Europese in het gewestelijke recht (omzetting, inbreuken, …);
 • het beheer van de transversale Europese dossiers (Europees semester, de faciliteit voor herstel en veerkracht, het meerjarige financiële kader, onder andere);
 • de opvolging van de Europese programma’s voor territoriale samenwerking (Interreg) en de steun voor projectontwikkeling.
 • de verdediging van de belangen van het BHG in alle Raadsformaties waarvoor het gewest bevoegd is. De delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie ondersteunt de gewestelijke ministers die in de Raad zetelen.

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Ze ondersteunt met Europese en Brusselse middelen zeer concrete projecten die tot doel hebben de economische, sociale en territoriale samenhang van het Gewest te versterken. Ze ziet toe op de uitvoering en opvolging van de operationele programma’s van het EFRO in het BHG. Ze onderhoudt contacten met de Europese instellingen en de gewestelijke en lokale actoren, en omringt zich daarbij met de expertise van andere diensten van de gewestelijke administratie, gewestelijke partners, begunstigden van de fondsen en andere Belgische gewesten en Europese regio’s.

De cel Vergunningen

Ze behandelt de dossiers met betrekking tot de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, een bevoegdheid die in 2003 werd toegekend aan de gewesten.