In Europa

Raad van Europa: het Brusselse Parlement debatteertover de elektronische democratie

piqué au colloque   Hoe profileert de democratie zich in het tijdperk van de digitale revolutie? Naar aanleiding van het Belgisch voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, vond in het Brussels Parlement een internationaal thema-atelier plaats om zich te buigen over deze vraag.   Op 1 april 2015 verwelkomde het Brussels Hoofdstedelijk Parlement delegaties uit de verschillende naties van de Raad van Europa om te debatteren over de elektronische democratie. Anders gezegd: hoe kan de informatie- en communicatietechnologie (ICT) de democratie ondersteunen en versterken? Dit thema-atelier werd ‘De elektronische tools van de lokale democratie: verzamelen, beslissen en doorgeven’ gedoopt en vond plaats op uitnodiging van het Europees comité inzake democratie en governance (Raad van Europa). Ter inleiding zette Charles Picqué, de Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de principes van de elektronische democratie nogmaals op een rijtje:
  • ze steunt op de democratische, menselijke, sociale, ethische en culturele waarden van de maatschappij waarin ze wordt toegepast;
  • ze vormt één van de vele strategieën om de democratie te ondersteunen en de democratische waarden te verspreiden, als aanvulling bij de traditionele democratische processen;
  • ze is nauw verbonden met goed bestuur, gekenmerkt door een efficiënte, doeltreffende, participatieve, transparante en verantwoordelijke machtsoefening die open staat voor een informeel politiek debat en voor de tussenkomst van actoren buiten de regering;
  • ze moet de fundamentele vrijheden, de mensenrechten en de rechten van minderheden respecteren en toepassen, met inbegrip van het recht op en de toegang tot informatie.
Het ‘hoe’, maar ook het ‘wat’ Een vertegenwoordiger van minister-president Rudi Vervoort kwam deze dag afsluiten. Hij wees op het belang van dit thema voor onze maatschappij die voortdurend in evolutie is en benadrukte dat “de technologie niet alleen een revolutie betekent voor het bestuursmodel, maar ook voor zijn ontwerp. Het gaat niet alleen om het ‘hoe’, maar ook om het ‘wat’. Wat de bestuursmodaliteiten betreft, is het duidelijk dat die ingrijpend veranderden onder invloed van de nieuwe technologieën. Die zorgden voor een meer doeltreffende aanpak van de verhoudingen tussen de burger en het bestuur.” Het Brusselse thema-atelier stelde in zijn besluiten dat de elektronische democratie moet uitgaan van volgende richtlijnen: respect voor de fundamentele principes van goed democratisch bestuur bij het toepassen van elektronische tools, transparantie en respect voor de principes van de toegankelijkheid van publieke gegevens (‘Open Data’), het aanvaarden en het vertrouwen van de elektronische tools door het publiek, het rekening houden met de nieuwe technologieën en de nieuwe manieren om te interageren met de burgers door de politieke overheden, de efficiëntie – ook wat het kostenplaatje betreft. Deze besluiten werden aangevuld met bijkomend denkwerk een volgend thema-atelier, dat in Boedapest doorging op 7 en 8 mei 2015.