In Europa
Banner met het logo van de Stedelijke agenda

Perspective organiseert een laboratorium over de Stedelijke agenda van de EU

Op 24 april organiseert perspective.brussels, als bestuur bevoegd voor stedelijk beleid in het kader van het Belgische voorzitterschap, een “laboratorium” over de Stedelijke agenda van de EU.

Dit event zal worden gemodereerd door het netwerk “European Urban Knowledge Network” (EUKN). Er zullen ongeveer 80 vertegenwoordigers van verschillende bestuursniveaus aan deelnemen: lidstaten, regio’s, steden, Europese instellingen en alle andere betrokken partijen bij de partnerschappen van de Stedelijke agenda.

Wat is de Stedelijke agenda van de EU?

De Stedelijke agenda voor de EU is een initiatief van de Europese Commissie, de lidstaten en de Europese steden, dat in 2016 het licht zag na het Pact van Amsterdam om problemen op het gebied van stedelijke ontwikkeling aan te pakken. Het stelt de steden in staat invloed uit te oefenen op het Europese besluitvormingsproces door voor specifieke kwesties rechtstreeks samen te werken met de Europese instellingen en de lidstaten. Dit initiatief maakt samenwerking en bestuur op meerdere niveaus mogelijk dankzij thematische partnerschappen waar spelers op verschillende niveaus bij betrokken zijn.

De drie doelstellingen van de partnerschappen zijn de volgende:

  • Betere regelgeving om in het Europese beleid beter rekening te houden met de behoeften van de steden;
  • Meer uitwisseling tussen stedelijke autoriteiten, lidstaten en de Europese Commissie;
  • Eenvoudigere toegang tot Europese fondsen voor Europese steden van elke omvang.

 

De partnerschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Sinds 2016 zijn al achttien partnerschappen opgezet rond verschillende thema’s zoals huisvesting, energietransitie of duurzaam gebruik van land.  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft al deelgenomen aan twee partnerschappen, namelijk “armoede in steden” en “veiligheid in de openbare ruimte”, en maakt momenteel deel uit van twee andere partnerschappen, namelijk “groenere steden” en “duurzaam toerisme”. Deze partnerschappen vormen de gelegenheid voor het uitdiepen van deze thema’s en om samen met andere steden, regio’s, lidstaten en Europese instellingen een actieplan op te stellen met maatregelen op Europees niveau.

 

De doelstellingen van het laboratorium over de Stedelijke agenda van de EU:

In 2021 luidde het Akkoord van Ljubljana een nieuwe fase van de Stedelijke agenda van de EU in. Sindsdien werden concrete maatregelen getroffen om de Agenda te vernieuwen, met als gemeenschappelijke doelstelling deze meer impact te verlenen.

België gaat door op de ingeslagen weg en werkt samen met EUKN aan een studie over de impact van EU-beleid en EU-regelgeving op het ruimtelijke ordeningsbeleid van de steden. De eerste conclusies van deze studie zullen op 24 april a.s. tijdens het laboratorium worden voorgesteld en besproken. De geconsolideerde conclusies zullen vervolgens op 26 juni worden voorgelegd tijdens de intergouvernementele vergadering van de directeurs-generaal bevoegd voor stedelijke kwesties.

Deze studie en het laboratorium vormen ook een gelegenheid om het te hebben over de mogelijke impact die de Stedelijke agenda van de EU en de intergouvernementele samenwerking hebben op de ondersteuning van de uitvoering van EU-beleid en EU-regelgeving die een invloed hebben op het ruimtelijke ordeningsbeleid van de steden.