EFRO Beliris
Rame de métro et usagers en mouvement sur le quai
Voor de uitbreiding van de Brusselse metro wordt jaarlijks 50 miljoen euro uitgetrokken in het kader van een tienjarig engagement van de federale regering ten gunste van het Brussels Gewest. © Éric Herschaft Reporters

Beliris: 845 miljoen euro om de Belgische en internationale uitstraling van Brussel te vergroten

Het recent goedgekeurde Beliris-programma 2020-2022 kent een budget van 845 miljoen euro toe aan de ondersteuning van de uitstraling van Brussel als hoofdstad en internationale stad. Deze enveloppe kan bijdragen aan Brusselse projecten in diverse domeinen, zoals mobiliteit, groene ruimten, sociale huisvesting, cultuur en sport.

Beliris, een samenwerkingsverband tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en de federale staat, bevordert de uitstraling van Brussel aan de hand van bouw-, renovatie- en restauratieprojecten, en dit deels dankzij federale budgetten. Op die manier draagt de overheid als bouwheer bij aan duurzame projecten, die de levenskwaliteit van de Brusselaars en de bezoekers van de hoofdstad verbeteren.

3D-maquette (vanuit de lucht gezien) van de heringerichte Schuman-rotonde
De herinrichting van de Shuman-rotonde tot een kwalitatieve ruimte, deels voorbehouden voor voetgangers, wordt aan Beliris toevertrouwd met een werkbudget afkomstig van het Europese relanceplan.

Binnen Brussels International treedt de Beliris-cel op als adviseur van de Gewestregering en waakt ze erover dat de afgesproken initiatieven tussen die regering en de federale overheid gerespecteerd worden.

Voor de periode 2020-2022 investeert de federale staat 845 miljoen euro in een ambitieus programma, dat voornamelijk drie grote assen zal ondersteunen: efficiënte mobiliteit, stadsontwikkeling en ook de as cultuur, sport en erfgoed.

 

Inclusieve en efficiënte mobiliteit

Beliris zal 40% van de enveloppe besteden aan mobiliteit, waarbij veel aandacht gaat naar inclusieve weginfrastructuur met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en andere actieve weggebruikers.

Fietser en voetganger op een wandel- en fietspad langs een spoorweg met een voorbijrijdende trein
Beliris draagt bij aan het uitbouwen van het Brusselse fietspadennetwerk (hier: het wandel- en fietspad Waver-Viaduct).

De uitbreiding van het Metronetwerk naar het Noorden vormt het belangrijkste speerpuntproject, met een jaarlijks budget van 50 miljoen euro in het kader van een tienjarig engagement van de federale regering ten gunste van het Brussels Gewest. Beliris beheert ook de opportuniteits- en haalbaarheidsstudie voor de zuidelijke uitbreiding naar Ukkel en Vorst.

Het nieuwe programma zal het Gewest ook helpen om zijn fietspadennetwerk uit te bouwen voor verplaatsingen over middellange en lange afstand langs grote wegen, spoorlijnen, het Kanaal en autowegen.

Drie belangrijke stedelijke assen worden heringericht om actieve verplaatsingen aan te moedigen: de Lambermontlaan (tweerichtingsfietspad en woonerf), de Guldenvlieslaan (aanleg van kwaliteitsruimten langs de winkels en uitbreiding fietspaden) en de Emile Bockstaellaan (heraanleg met aangepaste voetpaden, fietspaden, een betere integratie van het openbaar vervoer, meer groen en veiligheid). Ten slotte zal Beliris de studie coördineren voor de aanleg van een nieuwe brug over het Kanaal ter hoogte van de Slachthuizen van Anderlecht.

 

Stedelijke heropleving

De projecten voor sociale woningen, openbare ruimten, groenen ruimten en buurtvoorzieningen dragen bij aan een harmonieuze stadsontwikkeling.

Het Beliris-programma investeert in de prioritaire zones Biestebroeck en Josaphat, en in de heraanleg van de omgeving rond het station Brussel-West. Het ondersteunt eveneens de contracten voor stadsvernieuwing en draagt bij aan de sociale samenhang.  

Met projecten zoals de verlaging en vergroening van de kaaien langs het Kanaal, wil het Gewest bovendien de band tussen de openbare ruimten, het water en de natuur versterken. De doelstelling oogt ambitieus: hoogwaardige en aangename ruimten creëren die de Brusselaars en de bezoekers uitnodigen om te wandelen en te sporten, en kunnen dienen als ontmoetingsruimte.

 

Cultuur, sport en erfgoed
 

Cultuur,  erfgoed en  sport zijn essentieel voor de dynamiek van een gewest. Daarom investeert het nieuwe Beliris-programma 160 miljoen euro in de creatie en vernieuwing van culturele en sportinfrastructuur en in de restauratie van erfgoed, noodzakelijke elementen voor de aantrekkingskracht van de hoofdstad.

Inzake erfgoed wordt 15 miljoen euro vrijgemaakt voor het restauratieproject van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Beliris zal tevens optreden als bouwheer voor de restauratie van de Koninklijke Serres van Laken (13,6 miljoen euro), een echte toeristische trekpleister. Men voorziet vernieuwde steun aan De Muntschouwburg voor de renovatie van de gevels en de Grote Foyer en ook het ombouwen van de Abdij van Vorst tot een cultureel centrum wordt vervolgd (16 miljoen euro).

Op sportief gebied voorziet het programma, naast de bouw van polyvalente sporthallen in Evere en Koekelberg, een bijdrage van 7,5 miljoen euro in de bouw van een nationaal hockeystadion in Ukkel. De successen van de beide nationale teams in deze sporttak zijn hier niet vreemd aan.  

 

Het EFRO-programma, een tweede cruciale hefboom voor de ontwikkeling van Brussel

Het programma 2014-2020 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) focust in Brussel vooral op de stedelijke heropleving van de Kanaalzone. Maar het EFRO steunt ook projecten voor mobiliteit en sociale samenhang, waardoor er dus raakvlakken zijn met de Beliris-projecten.

Deze dynamiek versterkt het hefboomeffect van het stedelijk beleid. Zo komt het EFRO bijvoorbeeld tussen bij de Duurzame Wijkcontracten (Heyvaertwijk, waar Beliris terreinen en gebouwen aankocht) en draagt het bij aan de renovatie van de Abdij van Vorst en de herkwalificatie van de Noord-Zuid fietssnelweg.  

Ter herinnering: de EFRO- en de Beliris-programmatie vormen binnen Brussels International samen de nieuwe Directie EFRO-Beliris.

 

Meer weten? Raadpleeg het persdossier ‘Beliris houdt van Brussel…’ (26/5/21)