In Europa
Photo de groupe sur un escalier

Een Europees stedelijk beleid voor de toekomst

Op 24 januari kwamen burgemeesters en vertegenwoordigers van bijna 40 Europese steden samen in Brussel op uitnodiging van minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris voor Europese Zaken Ans Persoons. Ze namen deel aan een top georganiseerd door het Brussels Gewest in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

De top, getiteld “A European urban policy fit for the future”, was van bijzonder belang omdat de cruciale rol van steden in Europa werd benadrukt. Er werd een beroep gedaan op de Europese instellingen, vertegenwoordigd door de Europese Commissie en het Europese Parlement, om meer rekening te houden met steden en hen nauwer te betrekken bij het bepalen van Europees beleid.

Steden staan in de frontlinie als het gaat om het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen en ze bieden vaak innovatieve oplossingen. In 2050 zal 80% van de Europese bevolking in steden wonen, die een centrale rol spelen bij het verwezenlijken van de Europese ambities op milieu-, economisch en sociaal gebied.

Tijdens de top benadrukten sprekers dat stedelijke gebieden, met hun hogere dichtheid en meer uiteenlopende behoeften, te maken hebben met steeds grotere milieu- en gezondheidsproblemen, in combinatie met aanzienlijke sociale, economische en territoriale ongelijkheden. Desondanks blijven steden maar al te vaak vergeten en onderbelicht in Europees beleid en financiering, in een context waarin de tendens om plattelandsgebieden en stedelijke gebieden tegen elkaar uit te spelen steeds sterker wordt.

Mensen aan tafel tijdens een vergadering.
Een rondetafelgesprek bracht de burgemeesters van Gent, Mathias De Clercq, Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, Straatsburg, Jeanne Barseghian, Tallinn, Mihhail Kõlvart en Saragossa, Natalia Chueca, samen. Sterke burgemeesters met uitgesproken meningen over de rol van steden bij het bieden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Tijdens het evenement ondertekenden de burgemeesters de Declaratie van Europese burgemeesters, die het belang van steden als partners en aanjagers van Europese doelstellingen wil benadrukken. Hierin roepen de burgemeesters op tot een sterke stedelijke dimensie in het volgende Europese beleidsprogramma.

Twee ministers ondertekenen een register.
Ondertekening van de Declaratie van Europese burgemeesters door de viceburgemeester van Ljubljana, Dejan Crnek, en de burgemeester van Saragossa, Natalia Chueca. © perspective.brussels

Door deze verklaring te ondertekenen, die het resultaat is van een echt co-creatieproces met steden onder leiding van perspective.brussels en ondersteund door Brussels International, roepen de burgemeesters op tot een ambitieus Europees stedelijk beleid. Ze roepen op tot een systematische dialoog tussen de Europese instellingen en de steden en tot een betere integratie van de stedelijke, grootstedelijke en territoriale dimensie in alle relevante Europese beleidsmaatregelen. De politieke vertegenwoordigers roepen ook op tot een paradigmaverschuiving naar een duurzamer model, met een grotere betrokkenheid van steden en lokale overheden bij bestuur, regelgeving, programma’s en financiering.

Gewapend met deze ambitieuze tekst, gesteund door Europese burgemeesters, heeft het Brussels Gewest zich ertoe verbonden om deze aanbevelingen te promoten en te verdedigen tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU en daarbuiten.

Voor de steden die niet aanwezig kunnen zijn op het evenement, is er nog tijd om de verklaring online te ondertekenen.

We zullen in een volgende editie van de nieuwsbrief terugkomen op de verklaring zelf.

Zeven personen zitten naast elkaar aan een tafel.
Van links naar rechts: de burgemeester van Trier, Wolfram Leibe, de burgemeester van Wroclaw, Jakub Mazur, de staatssecretaris, Ans Persoons, de minister-president, Rudi Vervoort, de burgemeester van Gent, Mathias De Clercq, de burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans-Wijdeven, en de burgemeester van Aalborg, Lasse Frimand Jensen.