Samenwerking

Bilaterale samenwerking Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Quebec

Sterke vriendschapsbanden en samenwerkingsverbanden verenigen sinds vele jaren het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en de Regering van Quebec. Op 6 september 2002 werd deze bevoorrechte relatie tussen de twee partijen bezegeld met een bilateraal akkoord over thema's van gemeenschappelijk belang die geëvolueerd zijn in de loop der jaren, en over vele concrete projecten die in perfecte verstandhouding zijn verlopen. Quebec en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen deze mooie samenwerking nieuw leven inblazen en nog dynamischer maken, en willen ervoor zorgen dat hun uitwisselingen een plaats in de geschiedenis krijgen. Daarom hebben ze beslist een gezamenlijke projectoproep uit te schrijven.

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De projectoproep is erop gericht de wederzijdse kennis van beide politieke, institutionele, sociale en economische realiteiten te bevorderen, de uitwisseling van know-how en expertise aan te moedigen, de mobiliteit te bevorderen en het BHG te valoriseren als een dynamische plaats voor economische onderzoekingen, innovatie en ontwikkeling, door op het Brusselse grondgebied gevestigde organisaties die een gezamenlijk project willen leiden met actoren uit Quebec financieel te ondersteunen.

DOELSECTOREN

De ondersteunde projecten zullen moeten bijdragen aan de economische transitie en zich concentreren rond een van de volgende twee pijlers:

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA MET BETREKKING TOT HET PROJECT

Om toelaatbaar te zijn, moeten de projecten:

 • tegelijk ook aangevraagd worden door de partner in Quebec bij het ministerie van Internationale Betrekkingen en Francofonie (volgens de hier vermelde procedure);
 • de uitwisselingen op lange termijn tussen het BHG en Quebec bevorderen;
 • zorgen voor tastbare gevolgen die wederzijds gunstig zijn voor de Brusselse en de Quebecse partners;
 • het voorwerp uitmaken van een volledig ingediend dossier en de uiterste indieningsdatum in acht nemen (dossiers ontvangen na 22 juli 2021 zullen niet in aanmerking worden genomen);
 • ten vroegste beginnen op 1 december 2021 en ten laatste eindigen op 1 maart 2023 (De uitgaven die gedekt worden door de subsidie moeten noodzakelijkerwijze plaatsvinden na de datum van de schriftelijke kennisgeving door Brussels International van de toekenning van de subsidie);
 • realistisch en volledig haalbaar zijn met naleving van het begrotingskader dat hier wordt voorgesteld, en van het vastgestelde tijdschema;
 • ingediend worden in het Frans of het Nederlands.

Niet-toelaatbare projecten: projecten van internationale solidariteit, van individuele of unilaterale aard

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA MET BETREKKING TOT DE AANVRAGER

Om financiële ondersteuning te krijgen van Brussels International moeten de projecten voorgesteld worden door een aanvrager die over een Belgische rechtspersoonlijkheid beschikt (met inbegrip van vzw’s, universiteiten, start-ups, …) en met een maatschappelijke zetel op het Brusselse grondgebied.

RICHTLIJNEN VOOR DE FINANCIERING

De toegekende financiële ondersteuning is een aanvullende financiering ter bevordering van de mobiliteit, de zichtbaarheid en ontmoetingen tussen de partners om partnerschappen te ontwikkelen.

De subsidie van Brussels International voor een geselecteerd project kan maximaal 6.200 euro bedragen en is afhankelijk van de budgetten die de plaatselijke besturen ter beschikking stellen.

Brussels International zal uitsluitend financiële steun verlenen aan de Brusselse partner van het project.

De organisaties waarvan de projecten werden geselecteerd, verbinden zich ertoe uiterlijk zes maanden na het effectieve einde van het project een financieel en een verhalend verslag op te stellen met daarin de verwachte voordelen.

Ze moeten ook volgende richtlijnen in acht nemen op het vlak van zichtbaarheid en communicatie: bij de activiteiten, in de communicatie rond het project en in alle publicaties is het verplicht melding te maken van de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via het logo dat Brussels International zal bezorgen.

Brussels International behoudt zich het recht voor het bedrag van de subsidie te wijzigen op basis van de totale werkelijke kosten na afsluiting van het project. Als die kosten lager uitvallen dan was geraamd, wordt de subsidie verhoudingsgewijs verminderd.


Ter informatie:

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee schijven:

 • na verzending van het ondertekende besluit wordt een eerste schijf (ten belope van 70% van het totale bedrag van de toegekende subsidie) uitbetaald na ontvangst van een door de begunstigde opgestelde schuldvordering;
 • na afloop van het project wordt het saldo (30%) uitbetaald, na ontvangst van een tweede schuldvordering en op basis van de werkelijke en controleerbare uitgaven, op voorwaarde dat het bestuur beschikt over de volgende documenten: een lijst met de genummerde boekhoudkundige verantwoordingsstukken, een kopie van alle facturen en bankuittreksels, een financieel en een activiteitenverslag, bewijzen dat het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het materiaal werd gebruikt en een schuldvordering voor het saldo van de subsidie.
TOELAATBARE EN NIET-TOELAATBARE UITGAVEN

De volgende uitgaven zijn toelaatbaar:

 • internationale vervoerskosten en verblijfskosten (met een maximum van 1.300 euro per opdracht, per persoon en binnen de beperking van de dagelijkse plafonds vastgelegd door het ministerieel besluit van 2 juli 2018 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies);
 • publicatiekosten in verband met de resultaten van het project en kosten om deel te nemen aan een colloquium, met een maximum van 500 euro;
 • kosten voor het organiseren van webinars, de opname, de vertaling en de verspreiding van filmpjes of online cursussen met een maximum van 1.000 euro.


De volgende uitgaven zijn niet-toelaatbaar:

 • elke uitgave met betrekking tot de normale financiering van een organisatie en met betrekking tot de verloning van haar personeel;
 • elke uitgave die reeds ondersteund werd door een ander regeringsprogramma;
 • de reiskosten in eerste klas of in business class (of gelijkwaardig) en kosten voor overtollige bagage.

Opmerking: Het project moet over andere financiële bronnen kunnen beschikken die de begrotingsposten aanvullen die niet gedekt zijn door deze projectoproep.

BEOORDELINGSCRITERIA

De ingediende projecten zullen beoordeeld worden volgens volgende criteria:

De projecten zullen beoordeeld worden volgens volgende criteria:

 • beschrijving van het project (doelstellingen, context, uitdagingen) en relevantie met betrekking tot de vastgelegde thema’s/sectoren;
 • specifieke inbreng (technologieën, wetenschappelijke expertise) van de partner(s) in Quebec;
 • verwachte resultaten op wetenschappelijk, technologisch, economisch en sociaal vlak;
 • mogelijke opwaardering van de resultaten;
 • het vermogen van het partnerschap zich in te schrijven in een Europees of internationaal financieringsprogramma of in een internationaal netwerk;
 • realisme van het werkplan (kalender van de verwezenlijkingen) met inbegrip van een plan B als de activiteiten wegens de COVID-19-pandemie niet kunnen worden verwezenlijkt.

Opmerking: De beoordelingsprocedure van de projecten wordt gecoördineerd door Brussels International in nauwe samenwerking met de diensten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de bevoegde Brusselse autonome bestuursinstellingen enerzijds, en met het ministerie van Internationale Betrekkingen en Francofonie van Quebec anderzijds. De inlichtingen ingediend in het kader van deze projectoproep kunnen hun dus meegedeeld worden. Brussels International behoudt echter de verantwoordelijkheid voor de definitieve selectie van de projecten en de bepaling van de toegekende bedragen.

INDIENING VAN DE DOSSIERS EN AFSLUITINGSDATUM VAN DE PROJECTOPROEP 

De dossiers moeten de volgende documenten bevatten:

 • het aanvraagformulier voor financiering, naar behoren ingevuld in een Word-bestand;
 • hetzelfde naar behoren ingevulde formulier, maar nu ondertekend door een persoon die gemachtigd is de Belgische organisatie te verbinden die het project indient (handgeschreven of elektronische e-ID handtekening), in een pdf-bestand;
 • een curriculum vitæ of een motivatiebrief van de Brusselse coördinator of coördinatrice;
 • indien van toepassing, de meest recente statuten van de organisatie en een kopie van de laatste jaarrekeningen, neergelegd bij de griffie van de handelsrechtbank (of het ondernemingsnummer indien de documenten in kwestie respectievelijk werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en neergelegd bij de Nationale Bank van België);
 • een recent bankattest waaruit blijkt dat het bankrekeningnummer wel degelijk toebehoort aan de entiteit;
 • elk ander nuttig document.

De dossiers moeten tegen uiterlijk 22 juli 2021 om 23.59 uur via e-mail ingediend worden bij
fvandernoot@gob.brussels.

Dossiers ingediend na deze datum worden niet in aanmerking genomen.

 

Voor elke andere vraag in verband met het indienen van het aanvraagdossier voor financiering of de selectieprocedure kunt u terecht bij:

Florence VANDERNOOT
Beheerder bilaterale akkoorden
Directie Externe Betrekkingen
Brussels International
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
fvandernoot@gob.brussels
+32(0)490524878 

 

Sophie WILLAUMEZ
Verantwoordelijke van de cel Bilaterale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking
Directie Externe Betrekkingen
Brussels International
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
swillaumez@gob.brussels
+32(0)474978434