Evenementen

De nieuwe administratie Brussels International is een feit

In 2019 besliste de Brusselse regering om nieuwe administraties op te richten binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Onder hen is Brussels International belast met het ontwikkelen van een samenhangend Europees en buitenlands beleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). De nieuwe administratie werd gelanceerd op 1 november 2019 en is vandaag een feit.

Brussel heeft als Europese hoofdstad vanzelfsprekend een internationale uitstraling. Als hoofdzetel van talloze Europese en internationale instellingen moet het Gewest uitgroeien tot een referentie met een krachtige stem.

De oprichting van de nieuwe administratie Brussels International getuigt van de wil van de Regering om de Europese Zaken en Betrekkingen op gelijke voet te plaatsen met de andere regionale beleidsinitiatieven. Het is onze ambitie om van dit Directoraat-Generaal (DG) een regionaal expertise- en coördinatiecentrum te maken inzake structuurfondsen, Europese en internationale betrekkingen en ontwikkelingshulp, zodat het Gewest zijn plaats als belangrijke speler op het internationale toneel kan versterken.

De uitdagingen zijn op maat gesneden van onze ambitie. Enerzijds moeten we tegemoet komen aan onze internationale verplichtingen en optimaal gebruik maken van de internationale kansen als hefboom en ondersteuning voor ons ander regionaal beleid. Anderzijds willen we het internationale karakter van Brussel ondersteunen en bevestigen, en dit binnen het Gewest zelf, tegenover de andere Belgische deelstaten en vanzelfsprekend ook wereldwijd.

Brussels International valt onder de verantwoordelijkheid van directrice-generaal Anne Claes en ontstond uit het samengaan van verschillende (vroeger aparte) entiteiten: de directie Externe Betrekkingen en de directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) – Beliris, de cel Licenties en de delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie.

De directie Externe Betrekkingen

De directie Externe Betrekkingen is actief in diverse domeinen.

Ze beheert de bilaterale betrekkingen van het BHG met steden, provincies en regio’s uit de hele wereld. Deze betrekkingen steunen voornamelijk op samenwerkingsovereenkomsten.

Ze is ook belast met het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en multilaterale betrekkingen van het BHG.

In nauwe samenwerking met de delegatie van het BHG bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, volgt de directie Externe Betrekkingen de bijdrage aan de Europese beleidsinitiatieven op.

 

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) – Beliris

Deze directie waakt over de toepassing en opvolging van het operationeel programma van het EFRO en het BHG. In de praktijk ondersteunt ze heel concrete projecten met het oog op de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie van het Gewest aan de hand van Europese en Brusselse fondsen. De directie EFRO staat in contact met de Europese instellingen en de gewestelijke en lokale actoren, en omringt zich met de expertise van andere diensten van de gewestelijke administratie, gewestelijke partners, begunstigden van de fondsen en derde partijen van andere Belgische en Europese regio’s.

Beliris is op zijn beurt de vrucht van een samenwerking tussen de federale overheid en het BHG, met als doel de uitstraling van Brussel als Belgische en Europese hoofdstad te bevorderen.

De cel Beliris adviseert de gewestregering en ziet erop toe dat de initiatieven die werden overeengekomen tussen de gewest- en federale regering, worden nageleefd. Deze initiatieven krijgen vorm door de selectie en financiering van investeringen (bouw-, renovatie- en restauratieprojecten) in het BHG in diverse vakgebieden (mobiliteit, sociale huisvesting, groene ruimten, heropleving van wijken, cultuur, erfgoed, sport).

 

De cel Vergunningen

De cel Vergunningen behandelt de dossiers met betrekking tot de toekenning van vergunningen  voor de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en goederen en technologie voor tweeërlei gebruik. Deze bevoegdheid werd in 2003 toegekend aan de gewesten.

 

De delegatie van het BHG bij de Europese Unie

De delegatie van het BHG bij de Europese Unie (EU) maakt integraal deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Ze vertegenwoordigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de instellingen van de Europese Unie, informeert de regionale actoren over de Europese uitdagingen en bereidt voor de Raad van Europa de dossiers voor met betrekking tot de gewestelijke bevoegdheden, in nauwe samenwerking met de betrokken kabinetten en besturen.

Brussels International zal de komende weken en maanden blijven evolueren. Het nieuwe DG kreeg namelijk de opdracht om nieuwe units op te richten en andere te versterken. We vermelden onder meer de ontwikkeling van een protocoldienst of de oprichting van een strategische cel die de opdracht zal krijgen om de verschillende Europese fondsen en financiële instrumenten, zoals de EFRO-fondsen, op elkaar af te stemmen om er zoveel mogelijk profijt uit te halen en ze op te nemen in en te koppelen aan de verschillende beleidsinitiatieven die het Gewest, de Gemeenschappen en de lokale overheden op het Brusselse grondgebied uitvoeren.

Meer weten?