Ontwikkelingssamenwerking

Projectoproep solidair wereldburgerschap 2018

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan het uitroeien van de armoede in de wereld en sluit zich aan bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen alsook een rechtvaardigere wereld. Deze inspanningen verlopen vandaag binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat stoelt op 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals).

Om tegemoet te komen aan deze doelstelling en in het besef van het groeiende belang van gewestelijke en plaatselijke overheden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking maakt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds het begin van de legislatuur werk van een volwaardig beleid ter zake.

Nadat het Gewest zijn samenwerkingsprojecten in de ontwikkelingslanden heeft uitgebreid, is nu de tijd rijp om een gewestelijke basis tot stand te brengen voor de tweede pijler van internationale solidariteit, met name het sensibiliseren voor solidair wereldburgerschap. Deze doelstelling is ook uitdrukkelijk opgenomen in de ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking.

Daartoe lanceert Brussels International op 1 februari een projectoproep op het gebied van wereldburgerschap en solidariteit .

Deze projectoproep beoogt twee doelstellingen :

  1. de wederzijdse belangen en verbondenheid van het Noorden en het Zuiden duidelijk maken voor de Brusselse jongeren met het oog op betere levensomstandigheden, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden en meer algemeen in de hele wereld ;
  2. de al gerealiseerde of nog lopende acties van Brusselse actoren ten gunste van ontwikkelingslanden belichten, om de diversiteit en solidariteit van Brussel in de wereld te illustreren.

Meer concreet moeten de projecten ertoe bijdragen hun doelgroep te sensibiliseren voor de realiteiten en de Noord-Zuiduitdagingen die samenhangen met een of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Tevens is het wenselijk dat de projecten, indien mogelijk, bijzondere aandacht besteden aan de vaak kwetsbare situatie van kinderen en vooral meisjes in de ontwikkelingslanden.  Daarnaast moeten de gesubsidieerde projecten hoofdzakelijk afgestemd zijn op Brusselse jongeren (tussen 12 en 25 jaar), hoewel ze aanvullend/bijkomend op andere doelgroepen gericht mogen zijn.

De projectoproep staat open voor organisaties van het maatschappelijk middenveld (bijv. migratieorganisaties, vzw’s, stichtingen, culturele centra,…) die over een Belgische juridische rechtspersoonlijkheid beschikken.

Voor deze projectoproep is een budget van 200.000 euro uitgetrokken.

Minimumbedrag van de subsidie per geselecteerd project: 5.000 euro. Maximumbedrag van de subsidie per geselecteerd project: 25.000 euro

Het project kan gefinancierd worden ten belope van 100% van de totale werkelijke kosten.

De oproep loopt tot en met 16 maart 2018.

Documenten:

Voor vragen of bijkomende inlichtingen, kunt u contact opnemen met:

Codrat-Alin Teclu (Franstalig, T. 02/430 61 57 – cateclu@sprb.brussels)

of

Daniël Verheyden (Nederlandstalig, T. 02/430 60 61 – dverheyden@gob.brussels)