Ga naar hoofdinhoud
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat Brussel Gewestelijke Coördinatie of, al naargelang de informatie, de partner als bron vermeld wordt en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

In samenwerking met zijn partners zorgt Brussel Gewestelijke Coördinatie ervoor dat de informatie op deze website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Brussel Gewestelijke Coördinatie kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

Brussel Gewestelijke Coördinatie tracht een maximale en doorlopende toegankelijkheid van deze website te waarborgen. Deze kan evenwel getroffen worden door technische problemen. Brussel Gewestelijke Coördinatie verwerpt dan ook alle verantwoordelijkheid in het geval de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.

Indien u fouten opmerkt, neem dan contact op met Brussel Gewestelijke Coördinatie.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden enkel ter informatie gegeven. Brussel Gewestelijke Coördinatie controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.
Brussel Gewestelijke Coördinatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de site verwijst.
Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar onze site wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met Brussel Gewestelijke Coördinatie. U wordt dan zo snel mogelijk geïnformeerd over de toelaatbaarheid hiervan.

Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die wij in het kader van een informatieaanvraag ontvangen, worden door Brussel Gewestelijke Coördinatie bijgehouden, maar dienen enkel om de ingediende informatieaanvraag te beantwoorden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. U kunt ook vragen de gegevens te laten verwijderen. Daartoe moet u contact opnemen met Brussel Gewestelijke Coördinatie.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Brussel Gewestelijke Coördinatie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie, waaronder ook de foto’s en kaarten.
Bepaalde documenten die via deze site kunnen worden gedownload, zijn eigendom van partnerinstellingen. Wat de gebruiksvoorwaarden van deze documenten betreft, verwijzen wij naar de bepalingen op de websites van deze betrokken partners.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo’s op onze website met toestemming van hun eigenaars gebruikt worden. Deze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Zij mogen bijgevolg zonder hun toestemming niet gebruikt worden.