Ga naar hoofdinhoud
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onze Missies

De directie Externe Betrekkingen

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) - Beliris

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) - Beliris

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is de financiële hefboom van de Europese Unie voor haar cohesie- en regionale ontwikkelingsbeleid. De doelstelling van het EFRO bestaat met andere woorden uit het dichten van de economische, sociale en territoriale verschillen binnen de 27 lidstaten van de Europese Unie door het medefinancieren van projecten die een intelligente, duurzame en inclusieve groei beogen. Het financiële kader bepaalt programmeringsperiodes van zeven jaar om de projecten in de verschillende Europese regio's te realiseren, plus twee of drie jaar om de projecten indien nodig af te werken. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de regering de keuze gemaakt om binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een departement op te richten dat zich specifiek bezighoudt met het beheer en de coördinatie van het EFRO. Bij de algemene directie Brussels International bereidt de directie EFRO de operationele programma's voor en ze voert deze vervolgens uit en volgt ze op. In het begin van de programmeringsperiode komt het erop aan de operationele projectoproepen op te stellen en projectoproepen uit te schrijven, waarna de projecten worden geselecteerd. Tijdens de uitvoering van het programma en de projecten, begeleidt de directie EFRO de verschillende projectdragers, verzekert ze het goede verloop van de programmering en voert ze ook een eerste controle op de uitgaven uit. De directie EFRO vormt een multidisciplinair team. Deze directie fungeert eveneens als het contactpunt met de Europese instellingen en de gewestelijke en lokale actoren, evenals met de begunstigden van de fondsen en de evenknieën van de twee andere Belgische gewesten en de Europese regio's.
Doelstellingen van het Operationeel Programma 2014-2020
Het Operationeel Programma EFRO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een verbetering van het stedelijke weefsel, die aansluiten bij de idee van een duurzame stedelijke ontwikkeling zoals die door de Europese Unie wordt bepleit, en die ernaar streven de ecologische, economische en menselijke mogelijkheden in het Gewest tot zijn recht te laten komen. De programmering steunt op vier prioritaire assen, met de volgende budgettaire verdeling: onderzoek en innovatie (18%), ondernemerschap en ontwikkeling van kmo's (32,6%), steun aan de ontwikkeling van een kringloopeconomie en rationeel gebruik van grondstoffen (26,6%), de verbetering van het levenskader en de omgeving van kwetsbare wijken en bevolkingsgroepen (15,2%). Het totale budget van het programma bedraagt 191.555.016,00 euro (50% bijdrage van de EU en 50% van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
PROGRAMMERING 2021-2027
De directie EFRO neemt deel aan meerdere informatievergaderingen met experts over het cohesiebeleid na 2020 en denkt vandaag al na over de voorbereiding van de programmering op grond van de beschikbare informatie. De investeringen van de EU in de periode 2021-2027 streven vijf grote doelstellingen na, te weten een intelligenter Europa (innovatie, digitalisering), een groener en koolstofneutraal Europa, een beter verbonden Europa (strategische transport- en digitale communicatienetwerken), een socialer Europa (versterking van de Europese pijler van sociale rechten) en een Europa dat dichter bij de burger staat (ontwikkelingsstrategieën op lokaal niveau en duurzame stadsontwikkeling in de hele Europese Unie). Contact EFRO : efro@gob.brussels
Deze directie is eveneens belast met de administratieve coördinatie van de Beliris-projecten. Beliris is een samenwerkingsverband tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als doel de uitstraling van Brussel als Belgische en Europese hoofdstad te bevorderen. De cel Beliris adviseert de gewestregering en ziet erop toe dat de initiatieven die werden overeengekomen tussen de gewest- en federale regering, worden nageleefd.
De directie EFRO valt onder de verantwoordelijkheid van directrice Evi Cornelis.

Directie

Evi Cornelis

Directeur
Telefoon+32 2 204 22 93
 

Quentin Richard

Eerste attaché
Coördinatie Programmering, Evaluatie Rapportering
Telefoon+32 2 204 17 58
 

Bernard Bergen

Jurist
Projectbeheer
Telefoon+32 2 800 36 66
 

Jolan Bollen

 
 

Bieke Comer

Projectbeheer
 
 

Marie-Noëlle Deckers

Jurist
Projectbeheer
Telefoon+32 2 800 33 39
 

Yolande Gavilan Mesas

Jurist
Projectbeheer
Telefoon+32 2 800 33 76
 

Rym Jemni

BAR (Brexit Adjustment Reserve)
Telefoon+ 32 490 67 25 56
 

Martin Latour

Jurist
Projectbeheer
Telefoon+32 2 800 33 93
 

Maria Marcopoulos

Projectbeheer
Europese aangelegenheden
Telefoon+32 204 20 95
 

Laurent Marliere

Projectbeheer
Telefoon+32 800 35 72
 

Ann Moerman

Jurist
Projectbeheer
 
 

Diane Mommaerts

Projectbeheer
 
 

Anouchka Monseur

Jurist
Projectbeheer
Telefoon+32 204 10 07
 

Chrisoula Papazoglou

Secretariaat
 
 

Jean-Philippe Paulus

Jurist
Projectbeheer - Beliris
 
 

Diane Reisse

RF (Recovery and Resilience Facility)
Telefoon+32 2 204 22 37
 

Dorien Strobbe

Projectbeheer
Rapportering Indicatoren
Telefoon+32 204 24 06
 

Frédérique Van Nyen

Projectbeheer
Evaluatie Rapportering
Telefoon+32 800 32 67
 

Stan Vleminckx

BAR (Brexit Adjustment Reserve)
Telefoon+32 2 800 30 56
 

De cel Financiën en Begroting

De cel Communicatie

De cel Vergunningen

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De cel Coördinatie